Comenta com va ser la teva estància a Cal teixidor.